تعهدنامه
تعهدنامه
تعهدنامه کارکنان سازمان صنایع روشنایی تک نور
( شرکت اصفهان آلومین )